Gizlilik İlkeleri

NORA YAPI

Gizlilik İlkeleri

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” saklanması, işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; Kişisel verilerinizin güvenliği şirketimiz için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, en güvenli şekilde ve koşullarda saklanacaktır.


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak NORA YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü ve özel günlerin kutlanması, çekiliş veya yarışmalara davet ve dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz; mevzuata uygun, doğru, açık ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Kişisel veri sahipleri;


  • Kişisel verileribnin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesinden ötürü zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Talep ve şikayetlerinizi şirketimiz info@norayapi.com mail adresine veya Kazım Özalp Sk. Ethem Bey Apt. No:28/8 Suadiye Kadıköy - İstanbul adresine başvurarak iletebilirsiniz.